ناتوي فرهنگي و راهکارهاي مقابله با آن ازمنظر قرآن کريم - وب سایت شخصی مهندس محمد علی یوسفیother tag

ناتوي فرهنگي و راهکارهاي مقابله با آن ازمنظر قرآن کريميکي از مسائل مهم و قابل تأمل در مهندسي فرهنگي و نظام آموزش و پرورش جامعه اسلامي مسئله ناتوي فرهنگي است. استکبارجهاني که براي تسلط بر منافع ملت ها، سازمان نظامي ناتو را تشکيل داده است، تا از طريق آن به نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهداف استعماري بپردازند. و با استفاده از امکانات زنجيره اي، متنوع و بسيار گسترده رسانه اي؛ سر رشته ي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها و ملت ها را در دست گيرند. ناتوي نظامي که تا ديروز براي کنترل کمونيسم و قدرت نظامي شرق، با مدرن ترين تجهيزات نظامي و تسليحات کشتار جمعي ايجاد شده بود، در حال حاضر براي مقابله با قطب قدرتمند اسلامي و تأثيرات شگرف انقلاب اسلامي بر ملت هاي مسلمان و غير مسلمان فاقد کارايي و توانمندي لازم است و لذا در کنار آن يک سازمان عريض و طويل فرهنگي شکل گرفت که تحت فرماندهي صهيونيست بين الملل، با استفاده از تمامي ظرفيت هاي تبليغاتي و فرهنگي و ساماندهي مناسب آنها مبارزه برنامه ريزي شده با اسلام و قرآن تلاش کرد. اين سازمان عريض و طويل و در عين حال مخفي را مقام معظم رهبري «ناتوي فرهنگي» ناميده اند. استراتژي ناتو با رويکرد نظامي، تصرف زمين و کسب منابع و مراکز مهم اقتصادي است لکن استراتژي ورهيافت ناتوي فرهنگي قبضه کردن باورها، ايدئولوژي و جهان بيني ملتها و فرهنگ هاست. ناتوي فرهنگي (استعمار نو) در جديدترين نوع تهاجم خود با انواع فيلم ها، بازي هاي تخيلي، نقاشي متحرک، هنرهاي تجسمي، کتاب، روزنامه، سايت هاي اينترنتي، شبکه هاي ماهواره اي و ... اقدام به جنگ نرم در دامنه اي گسترده بر عليه دين و ايدئولوژيک اسلامي، انساني نموده است؛ به گونه اي که از راه نفوذ فرهنگي و از طريق «تخدير فرهنگي» جوامع تحت سلطه قرار مي گيرند. در اين مقاله در پي آن هستيم که در حد توان و امکان با بيان اهداف، ابزارها و مصاديق ناتوي فرهنگي و راهکارهاي مناسب قرآني، در راستاي افزايش توانمندي در برابر تهديدات فرهنگي و مقابله با ناهنجارهاي اجتماعي حرکت کنيم.

 

مقدمه:
در ابتداي دهه 13700 بحث فراگير عمومي در جامعه ايراني، مسأله « تهاجم فرهنگي» بود. تهاجم فرهنگي، هجوم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و ... مفاهيمي بود که در بين مردم گسترش يافت و در برابر آن، بحث از ضرورت دفاع فرهنگي، امنيت فرهنگي، بقاء فرهنگي و ... مطرح شد. اکنون 18 سال از آن زمان مي گذرد و تهاجم فرهنگي کيفي تر و کمي تر شده است و جامعه با ابعاد گسترده تري از تهاجم فرهنگي با عنوان « ناتوي فرهنگي» روبرو است؛ در مقابل دفاع فرهنگي نيز بايد آرايش مقبولتري بيابد و اين تهاجم و دفاع، حکايت از يک « جنگ فرهنگي» تمام عيار دارد. حال آنچه ضرورت مي يابد اين است که اساساً ناتوي فرهنگي چيست؟ ابعاد و ابزار و روش و اهداف و مصاديق آن کدام است؟ چگونه بايد به دفاع فرهنگي پرداخت؟
از مباحث اصلي در بررسي و تحليل هر پديده، دانستن مباني و ريشه هاي فکري آن پديده بعنوان چهارچوب ساختاري است که با شناختن آن ترسيم و تعيين راههاي تقابل با آن پديده آسانتر و جهت دارتر مي شود. بطور کلي مي توان گفت ناتوي فرهنگي در انسان مداري غرب ريشه دارد. اصل اساسي آن مبتني بر اصالت لذت و اينکه انسان در هر کاري که مي خواهد انجام دهد و لذت ببرد و لو ضد ارزشي، آزاد باشد و اين اصلي است که با آموزه هاي اسلام ناب محمدي (ص) منافات دارد.
با يک جمع بندي چنين مي توان گفت که مروجين اصول ناتوي فرهنگي، خواستار ايجاد يک بحران هويتي و پوچي در ميان جوامع اسلامي- انساني هستند تا از اين طريق بتوانند در خلاء ايجاد شده در سطح افکار عمومي جامعه بخصوص جوانان، هويتي که متناسب و تأمين کننده منافع آنان است جايگزين هويت اصلي جوامع کنند مانند آنچه از ترويج فرهنگ مصرف گرايي و آزادي مطلق زنان در غرب و برخي جوامع اسلامي بعنوان اهرم هاي پيشرفت در راستاي تأمين منافع اقتصادي بنگاههاي بزرگ غربي با يک نگاه ابزارگونه به جنس زن و جامعه انساني، شاهد هستيم.
ناتوي فرهنگي را مي توان وسيله و روشي در دست استعمارگران در امپرياليسم نوين دانست. در گذشته و در امپرياليسم کهن براي ابر قدرتها در تسلط منافع ديگر کشورها اين گونه مرسوم بوده که به ديگر نقاط لشگرکشي مي کردند و از طريق تحکيم نظامي، مبادرت به اعمال سلطه خويش مي کردند ولي امروزه به جاي صرف وقت و هزينه هاي گزاف، در امپرياليسم نوين براي رسيدن به اهداف از طريق کنترل اهرمهاي کليدي اقدام مي کنند و يکي از کليدي ترين اهرمها که همواره مورد توجه استعمارگران در ميان همه ملتها و بخصوص ملل اسلامي است، مقوله فرهنگ است. تهاجم فرهنگي که شايد بتوان آن را به تعبير مقام معظم رهبري بي صداترين و مخرب ترين ابزار حمله دشمنان دانست و به جاست که بار ديگر سخن امام خميني (ره) درباره نقش فرهنگ را يادآور شويم که فرمودند: « مايه خوشبختي و بدبختي همه جوامع، در فرهنگ آنهاست».
در اين مقاله نگارنده را سعي بر آن است که با تعريف کليد واژه هاي ناتو، فرهنگ، ناتوي فرهنگي، جنگ نرم، استعمارنو و بيان اهداف ناتوي فرهنگي حرکتي آگاهانه در ميان نخبگان علمي و فرهنگي جامعه اسلامي را براي رجعت حقيقي به قرآن و بهره گيري از راهکارهاي قرآني جهت مقابله حدي با ناتوي فرهنگي برانگيزد تا بعثتي محمدي (ص) براي تشکيل و تشکل آموزش و پرورش قرآني نمايند.
تعريف کليد واژه ها:
*ناتو: از نظر لغوي ناسازگار و ناموافق معنا مي دهد، اما در ادبيات نظامي نام سازماني نظامي متشکل از کشورهاي استعمارگر، به سردمداري آمريکا است. که يکديگر را در مقابل تعهدات در مواجهه با خطر حملات ساير کشورها پشتيباني و حمايت مي نمايند.
*فرهنگ: علم، دانش، ادب، تعليم و تربيت، آثار علمي و ادبي يک قوم يا ملت. در لغت نامه دهخدا معناي فرهنگ عبارتست از ادب، تربيت، پرورش، عقل و خرد، فضل و فضيلت، بزرگي، بزرگواري، دانش، وقار، شکوهمندي، حکمت، معرفت، فقه، علم، شريعت، صنعت، هنر، هوش و فراست.
واژه فرهنگ از دو بخش «فر» و «هنگ» تشکيل شده است.
«فر» به معناي: شأن، شکوه و شوکت، برازندگي، زيبايي و پيرايش، نور و پرتو، تابش، آواز و آهنگ عدالت و امامت، استقلال و سياست و عقوبت، فوقاني، توانايي، سرافرازي و ...
«هنگ» به معناي: سنگين، تمکين، وقار، قصد و اراده و آهنگ جايي و سويي، زور، فراوان، زيرک، دريافت، فهم، قوم و قبيله، لشکر، سپاه و نگهداري است.
*ناتوي فرهنگي: يعني ابر قدرتها با کمک وسائل، فناوري و اطلاعات حتي امواج به راحتي در خانه هاي ما وارد شده و به صوت و تصوير، نوشتار، هنر، ورزش و حتي علم، ما و فرزندانمان را تحت تأثير قرار دهند و با اهداف سياسي، فرهنگي و تبليغي در صدد متزلزل کردن فرهنگ سنتي کشورهاي جهان سوم به خصوص کشورهاي مسلمان بر آيند. آنها به راحتي کالاهاي خود را تبليغ مي کنند، پيام هاي رواني خود را مي فرستند، روابط نامشروع بين زن و مرد را ترويج مي نمايند، عکس هاي مستهجن زنان و مردان را به نمايش مي گذارند، خبرهاي دروغ براي جوامع مي فرستند، زمينه هاي «آشفتگي هويت» را براي جوانان فراهم مي کنند، ابهت فرهنگي و ديني خانواده ها را مي شکنند، و براي اهداف خود از هيچ تلاشي دريغ نمي کنند و با کمک فناوري اطلاعات به ويژه اينترنت مرزهاي زماني و جغرافيايي جوامع مختلف را در هم شکسته و وارد تمام جوامع بشري مي شوند.
*جنگ نرم: جنگ اطلاعاتي، جنگ رواني تبليغاتي، جنگ سايبري
جنگ نرم با شروع دوره انقلاب علوم و فناوريها، خصوصاً فناوريهاي اطلاعات، ارتباطات، الکترونيک و رايانه در سالهاي اخير طراحي شد و در حال حاضر سير تکاملي خود را طي مي نمايد.
*استعمار نو: در اين نوع از استعمار راه نفوذ و سلطه و بهره برداري راه فرهنگي است و از طريق « تخدير فرهنگي» جوامع تحت سلطه قرار مي گيرند و مهمترين ابزار نفوذ در اين نوع استعمار ابزار رسانه اي است.
ناتوي فرهنگي:
اصطلاحي است تازه وارد در ادبيات سياسي ايران، و مفهومي است که براي اولين بار مقام
معظم رهبري در سال 13855 در جمع اساتيد و دانشجويان مطرح نمودند، اما در ادبيات سياسي جهان مسأله جديدي نيست.
ايالات متحده آمريکا در دوران جنگ سرد که از سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني آغاز و با فروپاشي شوروي سابق پايان يافت براي مبارزه فرهنگي و اطلاعاتي با شوروي سابق دست به تشکيل سازمان هايي به ظاهر فرهنگي و دانشگاهي زده بود که محققان از آنها با نام ناتوي فرهنگي ياد مي کنند، ناتوي فرهنگي در زمان جنگ سرد مستقيماًَ توسط سازمان سيا اداره مي شد و در حيطه هاي مختلف به فعاليتهاي فرهنگي مشغول بود که از جمله اين حيطه ها مي توان به چاپ و نشر کتب مجلات و فصلنامه ها اشاره کرد، از ديگر فعاليت هاي اين ناتوي فرهنگي کنترل محتوا و حتي جهت دهي به هنرهايي مانند موسيقي، نقاشي و فيلم سازي و .. بوده است.
رويکرد اصلي ناتوي فرهنگي، جنگ نرم و هدف اصلي آن نابودي هويت ملي جوامع بشري بويژه مقابله با ايمان انسان هايي است که مصمم هستند از هويت ديني و ملي خود شرافتمندانه دفاع کنند.
اعضاي ناتوي فرهنگي با بهره مندي از 577 سال تجربه نظامي گري، تأسيسات پايه اي هماهنگي را در حوزه رسانه ها شکل داده اند. خبرگزاري هاي بين المللي، شبکه هاي خبري غالب مانند بي.بي.سي و سي.ان.ان، تأسيسات ماهواره اي که ارسال امواج صدها شبکه ماهواره اي را بر عهده دارند، صدها روزنامه و هزاران پايگاه خبري و تبليغاتي از جمله اين تأسيسات هستند که همگي ارزشهاي مشترک غربي را منتشر و تلاش مي کنند ارزشهاي مقاوم در برابر خود را در هم کوبند.
کاري که مدتهاست آمريکا و بعضي از کشورهاي اروپايي در تهاجم فرهنگي بر عليه جمهوري اسلامي ايران، شروع کرده اند به کارگيري مجدد برخي از روشهاي زمان جنگ سرد است، و يکي از اين روشها به تعبير مقام معظم رهبري، ناتوي فرهنگي است.
اگر غرب در جنگ سرد براي مقابله با اردوگاه کمونيسم پيمان نظامي ناتو را تدارک ديده، در آغاز قرن 21 از هراس موج بيداري اسلامي در جهان اسلام در پي تشکيل «ناتوي فرهنگي» است، تا به استفاده از امکانات فرهنگي مانع استمرار و رشد بيداري ملتها شود و بدين وسيله سررشته تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشورها و ملتها را به دست گيرد.
ايجاد «ناتوي فرهنگي» نشانگر تجميع ظرفيت هاي فرهنگي دشمنان و کساني است که اسلام را مانع جدي اهداف خود مي دانند.
اصول ناتوي فرهنگي:
اصولي که در ناتوي فرهنگي تبليغ و ترويج مي شوند عبارتند از:
*اصالت لذت
*دنيا گرايي
*بي اخلاقي گري اجتماعي
* فرديت فرد
* فمنيسم (هر چيز را از نگاه جنسيت ديدن و در يک کلام تبليغ براي رفع حياء از سطح اجتماع)
*سوداگري اقتصادي
*توده گرايي
*ترويج بي بند و باري
اهداف ناتوي فرهنگي :
ناتوي فرهنگي در کمين هويت ديني، ملي و منطقه اي است. جبهه ناتوي فرهنگي هم مانند ديگر جبهه هاي طراحي شده از سوي دشمنان ملت ايران و امت اسلام داراي اهداف
خاص خويش است که بطور خلاصه مي توان اين اهداف را در ساختار شکني و جايگزين ساختار مطلوب در راستاي تثبيت منافع غرب، نام برد.
*از اين رو، حوزه اصلي فعاليت دشمنان در جبهه فرهنگي، شکستن ساختارهايي است که اديان و مذاهب اصيل بدنبال تثبيت آن هستند.
*ترويج و القاء اين تفکر که حکومت يک پديده و ايده غير ديني و حتي مخالف با آموزه هاي ديني و الهي است و در اين راستا از تبليغ و حمايت از فرق و نحله هايي همچون صوفيه، وهابيت، حجتيه، بهائيت حمايت مي کنند که همگي آنان در انديشه سياسي غرب، امر حکومت را مانع سعادت اخروي و يا خارج از وظايف انسانهاي عادي مي دانند.
*ايجاد اختلاف و شکاف در جوامع اسلامي، چند دسته گي و تقابل و نهايتاً درگيري بين اقوام و مذاهب گوناگون، هم در بعد ملي و هم در سطح جهان اسلام.
*تخريب بنيان هاي فکري و اعتقادي، اعضاي ناتوي فرهنگي سعي دارند چهره تابناک دين مبين اسلام و چهره مبارک پيامبر اعظم (ص) را از طريق رمان، فيلم و کاريکاتور مخدوش و دين اسلام را طرفدار خشونت که با زور و شمشير گسترش پيدا کرده است؛ معرفي کنند و در واقع سعي دارند با استفاده از برتري هاي سياسي، اقتصادي و رسانه اي به مباني افکار و ارزش هاي مسلمانان هجوم بياورند و با نفي و رد ارزش هاي ديني و ملي، حاکميت خود را تثبيت و ارزش هاي نامطلوب خود را تحميل کنند.
*ايجاد گسست و اختلاف بين دولت و ملت.
*هدايت افکار عمومي، ايجاد ابهام و ترديد در اذهان مردم، تأمين منافع سياسي، به دست گرفتن تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشورها و ملت ها، تشکيل سازمان فرهنگي براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و ... از ديگر اهداف ناتوي فرهنگي است.
ابزارهاي ناتوي فرهنگي:
دشمنان و اعضاء ناتوي فرهنگي با استفاده از ابزارهاي مختلف در پي ايجاد گسست در ميان شالوده مستحکم ديني، ملي و منطقه اي است و متأسفانه جوانان و نوجوانان به دليل حس کنجکاوي، علاقمندي به شناخت چيزهاي جديد، عشق، جذابيت، کمي تجربه، اقتضاي سني و آسيب پذيري مهمترين ابزار در دست اهداف ناتوي فرهنگي هستند و آنچه که موجب تخريب جوانان و نوجوانان مي شود در محور فعاليت اعضاء ناتوي فرهنگي قرار دارد.
*سايت ها، رسانه هاي نوظهور، باندهاي فساد اينترنتي:
از ابزارهاي مهم و قوي به شمار مي روند و يکي از مهم ترين و جدي ترين حوزه هاي فعاليت کشورهاي دشمن در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي استفاده از رسانه در جهت ايجاد جو منفي در ايران مي باشد؛ در واقع راه اندازي رسانه هاي فارسي گوناگون مانند شبکه هاي تلويزيوني، راديويي، ماهواره اي فارسي زبان خارج از کشور و راه اندازي سايت هاي مستهجن که از 10 سال پيش آغاز شده و در 5 سال اخير گسترش پيدا کرده فقط در مسير نابودي فرهنگ ايراني، اسلامي چندين هزارساله ملت بزرگ ايران فعاليت مي کنند و در پي آن هستند که فرهنگ ايرانيان را فرهنگي مستهجن معرفي نمايند و مبارزه اي همه جانبه را با نظام جمهوري اسلامي ايران برپا نمايند.
*بازي هاي رايانه اي: با قابليت ها و ويژگي
هاي خاص خود که به شکل هاي مختلف تأثير مي گذارند: اين گونه بازي ها بسياري از اصول يادگيري مانند هم ذات پنداري (الگو سازي)، تمرين، تکرار، پاداش و تقويت را بکار مي گيرند. در بازي هاي رايانه اي گرافيک، صدا و تعامل، ابتکار سير داستان، کنجکاوي، پيچيدگي و تخيل، منطق، حافظه، بازتاب ها، مهارت هاي رياضي، چالش حل مسأله و تجسم از جمله جنبه هاي فني، رواني و فردي است که بازيگران را جذب اين بازي ها مي کند. کار مستقل، مداومت در بازي، مشارکت فعال، تعامل مشارکتي، ساختار گروهي، يادگيري، رقابت يا همکاري گروهي و فرصت هاي برابر در بازي از جمله عواملي هستند که در فرد براي ادامه بازي ايجاد انگيزه مي کند.و دقيقاً به دليل همين خصوصيات است که به يکي از ابزار تأثيرگذاري غرب در راستاي ناتوي فرهنگي عليه دنياي اسلام و خصوصاً انقلاب اسلامي ايران تبديل شده است.
*وزارتخانه هاي خارجي:
از جمله «وزارتخانه هلند» که با هماهنگي انگليس و هدايت ديپلمات هاي هلندي و بودجه بندي پنهان آمريکا در پي ناتوي فرهنگي و تلاش براي براندازي نرم با راه انداختن انقلاب هاي مخملي عليه جمهوري اسلامي ايران هستند.
*راديوهاي بيگانه و شبکه هاي مهم خبري:
جعل واقعيت و سانسور خبر حربه اي مهم در دست اعضاء ناتوي فرهنگي است که به وسيله آن مي توانند افکار عمومي را شکل دهند. (ماجراي کوي دانشگاه تهران)
*دانشگاه، روشنفکران، مخالفان، دوستان نادان: در حال حاضر دشمن بيشترين توجه خود را به مراکز آموزشي عالي معطوف کرده است، به طوري که جريانهاي انحرافي با تمرکز دين ستيزي، فرقه گرايي و ... در دانشگاهها فعال شده اند.
*سينما، کتاب، و ... همه ابزارهاي در دست اعضاء ناتوي فرهنگي هستند.
اين ابزارها مهمترين پشتيبان عمليات رواني، استحاله فرهنگي، تخريب، تخدير و تحقير فرهنگي و شستشوي مغزي ملتها به حساب مي آيند. به عنوان مثال کشور آمريکا همکاري نزديکي با 50 دانشگاه علوم ارتباطات جهان دارد و با در اختيار داشتن 140 روزنامه، 44 راديو، 17 شبکه تلويزيوني و 25000 مرکز انتشار نسخ خبري ابزارهاي زيادي در اختيار دارد.
نحوه تأثيرگذاري ابزارهاي ناتوي فرهنگي:
*خشونت و پرخاشگري: صحنه هايي مثل خفه کردن همراه با صداي شکستن مهره هاي گردن، استفاده از ضربات مشت و پا، استفاده از سلاح هاي سرد مانند چاقو، خنجر، همراه با افکت هايي مثل صداي ناله.
*تبليغ فرهنگ برهنگي و نمايش صحنه هاي غير مجاز
*تبليغ فرهنگ غرب
*اصرار بر انجام خطا و گناه
*از بين بردن قبح گناهان
*ارائه نمادهاي غيراخلاقي يا ضد اخلاقي
*اسوه سازي از شخصيت هاي غير اخلاقي
مصاديق ناتوي فرهنگي:
با توجه به تعاريف و اهداف ناتوي فرهنگي و جنگ نرم مي توان دريافت که دشمن از هر راهي به دنبال تخدير، تخريب واستحاله فرهنگي است. بنابراين به هر شکلي و به هر قيمتي براي رسيدن به اهدافش ظاهر مي شود. لذا به چند مورد اندک از هزاران مصاديق ناتوي فرهنگي در جامعه اسلامي ايران اشاره شود.
1-ناتوي فرهنگي و تأسيس انجمن «پرخواران گمنام»
در حالي که هنوز کساني در جامعه وجود دارند که در فقر معيشتي هستند بعضي در ايران به دنبال اين هستند که « انجمن پرخوران گمنام» را تشکيل دهند و شکي نيست که اين اقدام در جهت ناتوي فرهنگي دشمن و سرنخ چنين فضايابي بدست دشمن است که از افرادي غافل نيز در جامعه استفاده مي کند.
2-ناتوي فرهنگي و جنگ نرم افزاري
جنگ نرم افزاري که دامنه اي گسترده تر از محدوده سياسي و جغرافيايي پيدا کرده است و به کمک جنگ هاي ديني و ايدئولوژي شتافته است؛ بازي هاي رايانه اي يکي از کارآمدترين روش ها براي تأثيرگذاري و فرهنگ سازي در جهت اهداف ناتوي فرهنگي و مطرح نمودن نظام سلطه به طور عام مي باشد.
در همه اين بازي ها مبارزه آمريکايي ها با اسلام و کشورهاي اسلامي به بخصوص شيعه و کشور ايران مطرح است. در غالب اين بازي ها بازيگر رايانه در حکم يک قهرمان آمريکايي با تروريست هايي درگير مي شود که قيافه اسلامي و واضح تر بگوييم قيافه بسيجي و سپاهي ايراني دارند. نمادهايي هم که در اين بازي ها به عنوان پايگاه هاي دشمن استفاده مي شود مساجد و اماکن مذهبي مسلمانان با رنگ هاي سبز و آبي است که کاشي ها و معرق کاري هاي اسلامي به صورت بسيار واضح و روشن در آن نمايان است. ماهيت اين بازي ها معمولاً بر مبارزه با تروريسم متمرکز شده است. سري بازي هاي «دلتا فورث» بخصوص نسخه هاي جديد آن که کاملاً ماهيت ضد اسلامي دارد، از اين قبيل هستند.
33-هاليوود، فيلم هاي مستهجن. قاچاق هنرپيشگان ايراني به هاليوود
هاليوود که از مظاهر هنر و تکنولوژي غرب به شمار مي رود در قبضه صهيونيست ها مي باشد. هاليوود به جاي ترويج فرهنگ و انديشه درست براي زندگي سعي در ايجاد زير بناهايي دارد که تنها تيشه بر ريشه جهان و بشريت مي زند که از جمله اقدامات آن ساخت فيلم 300 است که تمهيدات بي شماري در آن صورت گرفته تا پارسيان را جانوراني از ايل و تبار آسيايي (مثل مغول ها) نشان دهد.
بنابر اسناد و اخبار، پروژه اي ديگر از شبکه جهاني ناتوي فرهنگي جهت سربازگيري از جبهه مقابل براي سازماندهي تهاجم جديد به ارزش هاي اسلامي و فرهنگ ايراني در حال شکل گيري است.
ابتدا از طريق جذب هنرپيشگان ورشکسته و فراري و در حال حاضر هنرپيشه اي که با سرمايه مادي و معنوي اين سرزمين به موقعيت رسيده است را با وعده و وعيد به خود جلب کرده تا پروژه جديدي را کليد بزنند.
حضور 10 دقيقه اي هنرپيشه ايراني ... در يک فيلم 1300 دقيقه اي به نام « مجموع دروغ ها» ساخته کارگردان شبه دولتي آمريکايي يعني رايدلي اسکات در نقش زن فريبکار نه به خاطر هنر هنرپيشه ايراني و جهاني شدن او است بلکه به خاطر ميل اربابان صهيونيستي که نوک حمله شان متوجه مسلمانان و کتاب آسماني شان است. در واقع اگر پيش از اينها با عناصرخودشان به اسلام و مسلمين و ... حمله مي نمودند متأسفانه در قالب ناتوي فرهنگي با جذب نيرو از بين خودي، تهاجم خويش را سازمان مي دهند.
4-برنامه شبکه ماهواره اي، اينترنتي
ناتوي فرهنگي که ماهيت آن تهاجمي و در قالب فرهنگي و شبه هنري است. قصد دارد از طريق ابزارهاي ماهواره اي هويت ملي و مذهبي مسلمانان علي الخصوص شيعيان را تضعيف کند. گسترش فساد و فحشاء از طريق کانال هاي ماهواره اي و ايجاد جنگ رواني از تکنيک هاي خاص ناتوي فرهنگي است.
4-1گسترش ابتذال و بي بندباري:
مشاور مرکز مطالعات استراتژيک رياست جمهوري در دانشگاه شهرکرد گفت: 37 شبکه ماهواره اي، تخريب فرهنگ اسلامي را در دستور کارخود قرار داده اند. وظيفه اين شبکه ها گسترش ابتذال، تبليغ مصرف گرايي، تبليغ سکولاريسم و ترويج و گسترش بي بند و باري و فساد در بين کشورهاي اسلامي است. ناتوي فرهنگي از زمان چاپ کاريکاتور موهن رسول الله (ص)، نوشتن کتاب آيات شيطاني، و اهانت به ساحت پيامبراعظم (ص) در مسجد خليل آغاز شده است و پشت پرده اين ناتوي فرهنگي صهيونيسم قرار دارد.
4-2 مواد مخدر و مشروبات الکلي
معضل مواد مخدر در جامعه از مصاديق ناتوي فرهنگي است و امروزه تنوع مواد مخدر قابل مقايسه با گذشته نيست و تجارت مواد مخدر در کنار تجارت نفت و اسلحه رتبه اول را به خود اختصاص داده است و اين برگرفته از سياست سردمداران و برنامه ريزان ناتوي فرهنگي است که مبارزه با آن نيز مشکل و پيچيده است و بايد سازمان يافته با اين بلاي خانمان سوز جنگيد.
استعمال مواد مخدر چه در قالب سنتي آن و چه در قالب مخدرهاي شيميايي جديد و قرص هاي روانگردان و مدپرستي و تقليد سهم مهمي در تخريب انديشه و ارزش هاي مبتني بر معنويت و مليت دارد.
4-3 فرقه هاي ضاله
وجود فرقه هاي ضاله مانند بهائيت، وهابيت، شيطان پرستي و فرقه هاي دراويش منحرف از مصاديق ناتوي فرهنگي و شبيخون فرهنگي است که همه اين فرقه ها ساخته دست سرويس هاي جاسوسي انگلستان صهيونيست بين الملل است.
آموزش و پرورش اسلامي و ناتوي فرهنگي:
در قديم الايام انسانها در مقابل تهاجم دشمنان دژهاي مستحکمي بنا مي کردند و آسوده در پناه آن زندگي مي کردند. اما امروزه که ابزار تهاجم از ادوات نظامي به ابزارهاي فرهنگي تعبير کرده است؛ چه بايد کرد؟ بايد جوانان و نوجوانان و کودکان بتوانند دژهاي مستحکمي از ارزش هاي تو در تو در مقابل مهاجمان فرهنگي بنا کنند. اين امر در کجا ميسر خواهد شد؟
عرصه آموزش و پرورش از مهمترين حوزه هاي فرهنگ يک کشور است که در تيررس نخست مهاجمان فرهنگي در جنگ فرهنگي مي باشد و در دوران معاصر سياستمداران آمريکايي، براي نفوذ به عرصه هاي اجتماعي و سياسي ملت هاي ديگر از معبر آموزش و پرورش عبور مي نمايند. مهاجمان فرهنگي که مي کوشند با استفاده از ابزارهاي مختلف در حوزه هاي متعدد از جمله آموزش، هويت و فرهنگ يک ملت را تغيير دهند، جنگ نرم را براي تأثيرگذاري بيشتر در دستور کار خود قرار داده اند. دولت آمريکا نيز همگام با نظام سرمايه داري، تلاش مي کند تا با تلاشي مضاعف فرهنگ مردم جهان را به سمت فرهنگ و اخلاق تصنعي و آمريکايي منحرف سازد. آموزش در يک جامعه، از قوي ترين وجوه فرهنگي به شمار مي رود که کاربرد وسيعي در تمامي فعاليت يک جامعه دارد. امروزه کاربرد اين مقوله مهم فرهنگي از نظر هيچ دولتي از جمله ايالات متحده آمريکا پوشيده نمانده است و کاخ سفيد به شيوه هاي متفاوت مي کوشد تا از اين ابزار فرهنگي براي استيلاي اهداف و آرمانهاي خود در سراسر جهان بهره ببرد. آموزش از معدود پديده هاي فرهنگي است که امروزه بيش از هر زمان ديگر براي ايجاد روابط ديپلماتيک و پل ارتباطات فرهنگي ميان دولت ها به کار گرفته مي شود. ترديدي نيست که مسئولان فرهنگي و سياسي هر کشوري مي کوشند تا ابعاد مختلف اين پديده فرهنگي را بررسي کرده و با استفاده از فرصت هاي موجود و قابليت هاي آن ضمن خنثي کردن تهاجمات و شبيخون هاي فرهنگي به بهترين نحو ساخت هاي اجتماعي - سياسي خود را بر مبناي آموزش هاي صحيح و علمي استوار سازند. به همين بهانه و براي نمونه مي توان به موضوع فرار مغزها که يکي از معضلات کشورهاي جنوب به سمت شمال است، اشاره کرد. فرار مغزها يا مهاجرت صاحبان فکر، سرمايه و هنر، از سمت کشورهاي جنوب به سمت کشورهاي شمال تنها يک روي سکه است، که در صورت بازگشت اين مغزها به کشور مبدا، آنان خواسته يا ناخواسته حامل مجموعه اي از بارهاي فرهنگي جامعه ميزبان خواهند بود که اثرات ثانويه انتقال آن به جامعه هرگز به درستي مورد بررسي قرار نگرفته است.
و درست به همان دليل که در تجربه 8 سال دفاع مقدس و 33 روز مقاومت حزب الله لبنان ثابت شد، قدرت نظامي غرب بلا منازع نيست و مي توان با تکيه بر ايمان و بهره گرفتن از توانمندي ها در برابر آن ايستادگي کرد و حتي آن را شکست داد، در حوزه فرهنگ نيز پايداري، مقابله فکري با فرهنگ ضد، تحقيق و پژوهش و توليد اطلاعات و دانش بهترين راه دفاع فرهنگي است و بهترين پاسخي است که مبتني بر عزت و غيرت است.
راه هاي قرآن کريم براي مقابله با ناتوي فرهنگي:
در راه مقابله با ناتوي فرهنگي اصلي ترين وظايف مسلمانان در ابتدا رجعت واقعي به قرآن کريم، انس با قرآن و فراگيري عمل به احکام و قوانين قرآن است و آنگاه کنار زدن حجاب ها از اسلام ناب محمدي (ص) و شناساندن آن به دنياي غرب آنهم با زبان علم و کردار که مؤثرترين روش است مي باشد.
در حوزه رفتار اجتماعي برخي فعاليت هاي هنري مي توانند بالقوه يا بالفعل براي ما تهديد محسوب شوند. که راه مقابله با آنها « توليد فرهنگ و هنر قرآني» است؛
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين مهندسي فرهنگي فرموده اند: « يکي از مهمترين تکاليف ما در درجه اول مهندسي فرهنگ کشور است، يعني مشخص کنيم که فرهنگ ديني، فرهنگ عمومي و حرکت عظيم درون زا و کيفيت بخش که اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه بوجود مي آيد چگونه بايد باشد؟ اشکالات و نواقصش چيست و چگونه بايد رفع شود؟ کندي ها و معارضاتش چيست؟ مجموعه اي لازم است که اين ها را تصوير کند و بعد مثل دست محافظي هواي اين فرهنگ را داشته باشد.»
حوزه ملي و جهان اسلام دو حوزه مهم براي برنامه ريزي دفاعي و تهاجمي در برابر حرکت سازمان يافته غرب است و رسانه مهمترين ابزار براي به اجرا درآوردن اين برنامه محسوب مي شود. در هر دو حوزه بايد ارزشهاي مشترک را بازشناخت و براي تحکيم و گسترش آنها اقدام کرد. استفاده از همه ظرفيت ها، بهره مندي از فناوري روز و بکارگيري جديدترين تکنيک هادرانتقال پيام از ديگر راهکارهاي ورود به اين عرصه است. تقويت رسانه هاي ملي، تأسيس رسانه هاي فراملي و ايجاد رسانه ها يا پيمان هاي رسانه اي مشترک اسلامي از ديگر الزامات حضور فعال و خلاقانه در اين ساحت به شمار مي رود.
در خصوص بازي هاي رايانه اي که استفاده از بازي هاي رايانه اي مخرب در غرب که سازنده آنها هستند ممنوع يا محدود است و دشمن با ساخت و توزيع بازي هاي رايانه اي ضد اخلاقي و مروج فحشاء، خرافه پرستي، خشونت، مواد مخدر و ... ناتوي فرهنگي عليه مسلمانان ايراني را آغاز کرده و سعي دارد تا آنان را از اهداف آرماني و ارزشي اسلام منحرف کند، پس لازم است در حوزه فرهنگي آثاري توليد شود که از کيفيت گرافيکي بسيار بالايي برخوردار باشد و بتواند با حجم گسترده آثار غربي رقابت کند و اثرگذاري مفيد در پي داشته باشد و آگاه سازي جامعه، ايجاد رده بندي بازي هاي رايانه اي، فرهنگ سازي و استفاده بهينه و مفيد از اين بازي ها و همچنين توليد و عرصه بازي هاي مروج فرهنگ و هنر اصيل اسلامي - ايراني را از جمله راهکارهاي مقابله با شبيخون فرهنگي و کاهش صدمات مخرب ناشي از بازي هاي رايانه اي مي باشد.
از مهمترين اموري که بايستي سريعاً سامان داده شود تشکيل اتاق فکري براي توليد مباني نظري و مقابله با هجمه هاي موجود است. اين کار ابتدا بايد در دانشگاه و حوزه انجام شود و از آنجا مباني نظري تعريف شده، به سياست گذاري، پروژه و اجرا ختم شود.
با جمع بندي آنچه که مطرح شد، راهکارهايي که به نظر مي رسد عبارتند از:
*توليد فن آوري و بازي هاي رايانه اي .
*حضور فعال جامعه اسلامي در فضاي اينترنتي و پاکسازي سايت هاي فارسي زبان از انحرافات و ايجاد فضاي مجازي بدون دغدغه براي گسترش و نشر قوانين و معارف اسلام و قرآن.
*آموزش فرهنگ استفاده از تکنولوژي در بين رده هاي مختلف سني افراد به همراه ترويج آموزه هاي ديني و قرآني .
*ايجاد بسترهاي مناسب در خصوص ابزارها و امکانات فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان.
*بالا بردن سطح معارف قرآني مردم و عمق بخشيدن به آن.
*تبيين اهداف و مواضع عقيدتي و سياسي انقلاب اسلامي و تحکيم مباني آن.
*اصلاح ساختارها و بازنگري در آنها و به روز کردن آنها.
*انسجام، سازماندهي و هماهنگ ساختن فعاليت هاي تبليغاتي ديني در سطح جامعه اسلامي
*مقابله فکري با فرهنگ ضد اسلامي و ضد انقلابي .
*حرکت رويکردهاي فرهنگي انقلاب از مسير انفعالي به سوي دفاع و سپس تهاجم متقابل با تکيه بر راهبردهاي قرآني .
*زمينه سازي براي محو عوامل فساد فرهنگي و اخلاقي و ارائه خوبي ها. (جدي گرفتن امر به معروف و نهي از منکر فرهنگي و سياسي
*حرکت به طرف يک انقلاب علمي و داشتن الگوي رسانه اي اسلامي .
*ريسک پذيري رسانه هاي ديداري و شنيداري در خصوص وظيفه آگاه سازي رسانه ملي خصوصاً در مورد هشدار به خطرات آسيب هاي مختلف اجتماعي.
*عمق بخشيدن به فعاليت هاي تبليغي و
فرهنگي و ساماندهي مقوله هنر، فيلم، سينما و ... و تشويق و توجه به هنرمندان متعهد جهت توليد آثار هنري مصون ساز.
*جلوگيري از معرفي الگوهاي کاذب هنري، ورزشي، فرهنگي با وضعيت ظاهري آنچناني، طرز بيان و حالات آنها و افکار ناسالم از طريق برنامه هاي تلويزيوني، سريال ها و حتي مطبوعات.
*توجه به کيفيت و تأثيرگذاري در ارائه آثار هنري نه توجه به کميت و آمار و ارقام.
*انجام مطالعات و تحقيقات اصولي به منظور شناخت و شناساندن فرهنگ و معارف اسلامي.
*چاپ و انتشار کتب، مجلات و جزوات عقيدتي- سياسي، تحقيق و پژوهش و توليد اطلاعات و دانش.
*تربيت و اعزام معلم و مدرس به مناطق مورد نياز.
*فراهم آوردن موجبات اجراي برنامه آموزش عامه (مردمي) به منظور افزايش آگاهي هاي عمومي نسبت به وظايف و مسئوليت هاي ارگان هاي مختلف دولتي و مقررات مورد اعمال اين دستگاهها و مقدورات و امکانات آن ها.
*واقع نگري و پذيرش واقعيات موجود در جامعه توسط مسئولان.
*تلاش در جهت عمران و رفاه عمومي و مبارزه با فقر و بي سوادي.
*بررسي و مطالعه در زمينه نيازمندي هاي آموزشي کارمندان دولت در سطوح مختلف شغلي و تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي قبل و ضمن خدمت وزارتخانه ها و موسسات دولتي در اداره امور مربوط به بورس هاي کارمندان دولت.
راهکارهاي قرآني مقابله با ناتوي فرهنگي خاص آموزش و پرورش:
11-فضا سازي تربيتي و تزکيه نفوس و تقيد به آموزش و پرورش قرآني
22-تبليغ و ترويج معارف الهي و آشنا سازي فطرت پاک دانش آموزان با معارف قرآني به صورت هنرمندانه
33-توجه با اصل کرامت انساني و تکريم شخصيت دانش آموزان و گرايش آنها به آزادي معنوي و استقلال
44-توسعه فعاليت هاي معاونت پرورشي و برگزاري اردوهاي علمي، فرهنگي، تفريحي و ورزشي؛ تقويت تشکل هاي قرآني .
55-گسترش برنامه هاي مناسب تحصيلي، تشويق جوانان به ورزش و فرهنگ سازي در زمينه هاي متعدد ورزشي، هنري و فرهنگي .
66-تقويت باورهاي ديني و ملي در قالب تشکل هاي ديني و مذهبي.
77-توسعه تشکل هاي فرهنگي و قرآني و برگزاري مسابقات متنوع قرآني.
88-نظارت بيشتر بر برنامه هاي اجرايي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط،تقويت کانونهاي علمي و کانونهاي نخبگان و المپيادها و برگزاري نشست هاي علمي براي دانش آموزان.
منابعي که الهام بخش نگارنده در تدوين و تنظيم مطالب بوده است:
11-علمداري،شهرام، ناتوي فرهنگي و روش مقابله با آن، نشر رضويه، خرداد 1387.
22-ناتوي فرهنگي و راهبردهاي مقابله با آن، سازمان بسيج دانش آموزي و فرهنگيان، بهار 1388
33- بيانات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، 1368/9/7، در جمع مسئولان دولت پنجم
44- بيانات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، 1385/8/18، در استان سمنان.
منبع:نشريه کوثر،شماره 32