نکاتی در خصوص فرآیند برنامه ریزی و بودجه نویسی - وب سایت شخصی مهندس محمد علی یوسفیother tag

نکاتی در خصوص فرآیند برنامه ریزی و بودجه نویسیرنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش.
متخصیصن از زوایای متعدد برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده اند که برخی از آنها از این قرار است:
۱- تعیین هدف، یافتن و ساختن را وصول آن
۲- تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد
۳- تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند
۴- طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد.


● فرآیند برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی از دوازده گام تشکیل شده که به قرار زیر است:
۱- آگاهی از فرصت ها
این گام با یک مقایسة اساسی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شروع می شود. باید یک ارزیابی نسبی از وضعیت اقتصادی، سیاسی، رقابت و فناوری محیط داشته باشیم و چرایی و چه چیزی آنچه می خواهیم بدست آوریم را نیز بدانیم. برنامه ریزی به تشخیص صحیح از وضعیت مسائل و فرصت ها نیاز دارد؛ بنابراین پاسخ به پرسش های زیر مفید خواهد بود:
ـ مقصود از برنامة در دست تدوین چیست؟
ـ آیا رسیدن به این مقصود به حذف برنامة فعلی، اصلاح آن، یا برنامه ای جدید نیاز دارد؟
ـ رسیدن بدین مقصود برای سازمان چه اهمیتی دارد؟
۲- تعیین اهداف کوتاه مدت
اهداف کوتاه مدت، نتایج مورد انتظار و زمان رسیدن به مواردی را که باید مورد تاکید قرار گیرد، معین می کند و آنچه را که با بکارگیری استراتژی، خط مشی، رویه، قوانین، بودجه و برنامه زمان بندی باید بدست آید، مشخص می کند.
۳- کسب اطلاعات کامل دربارة فعالیت های مورد نظر
دانستن فعالیت هایی که باید برنامه ریزی شود و تاثیر آنها بر سایر فعالیت های داخلی و خارجی سازمان، برای برنامه ریزی هوشیارانه ضروری است. اطلاعات حاصل از مطالعه و بررسی، مروری بر سوابق، مشاهدة اعمال سایر سازمان ها و راه حل های بکار رفته در گذشته و تجربه منابع مشهور، اطلاعات قابل استفاده را تشکیل می دهد.
پرسش های زیر به این گام کمک می کند:
ـ آیا تمامی داده های لازم جمع آوری شده و برای پوشش دادن به همة فعالیت ها کافی است؟
ـ آیا پیشنهادهای افراد اجرایی اخذ شده است؟
۴- دسته بندی و تحلیل اطلاعات
در این مرحله، هر جزئی از اطلاعات، هم به طور مجزا و هم در ارتباط با کل آن، بررسی می شود؛ روابط میان متغییرها شناسایی و بررسی می شود و اطلاعات موجود طبقه بندی می شود. پرسش های زیر می تواند مفید باشد:
ـ آیا روابط آشکار بین داده های واقعی وجود دارد؟
ـ آیا افراد مهم اجرایی روابط بالا را تاکید می کنند؟
ـ آیا برای تسهیل در تحلیل، اطلاعات جدول بندی شده یا به صورت نمودار در آمده است؟
۵- تعیین فرضیه ها و شناخت موانع
مفروضات برنامه ریزی، بر مبنای تصورات ما از محیطی است که برنامه ریزی می خواهد در آن انجام گیرد. باید تمام مدیران برنامه ریزی روی مفروضات اتفاق نظر داشته باشند. پرسش های زیر برای تعیین فرضیه ها مفیدند:
ـ برای برنامه ریزی چه فرضیه های مهمی دربارة آینده دارید؟
ـ آیا فرضیه ها جامع هستند و تمام مقتضیات مهم را پوشش می دهند؟
ـ چه فرضیه هایی را باید به منظور شناسایی تغییراتی که ممکن است تاثیر جدی بر برنامه بگذارد، کنترل کرد؟
۶- تعیین بدیل ها
در این گام راه حل های مختلف مساله یا برنامه های پیشنهادی مختلف جمع آوری می شود. همة راه حل های احتمالی باید جمع آوری شود، بدون اهمیت به این که در نگاه اول ممکن است بعضی بدیل ها مفید نیستند یا راه حل بهینه نیستند. پس از آن باید نقاط ضعف و قوت بدیل ها تعیین شود تا بتوان آنها را با هم مقایسه کرد. در این مورد پرسش های زیر را می توان مطرح کرد:
ـ در صورت انتخاب هر برنامه، چه اصلاحی ممکن است لازم شود؟
ـ آیا کیفیت، سرعت و هزینة لازم رضایت بخش است؟
ـ آیا مکانیزه کردن کارها بر سرعت انجام آنها می افزاید؟
۷- ارزیابی بدیل های گوناگون
پس از تعیین بدیل ها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک، باید آنها را با اهداف و مفروضات اولیه سنجید. در این مرحله از فرایند برنامه ریزی است که فنون پژوهش های عملیاتی و ریاضی در زمینة مدیریت کاربرد عمده ای دارند.
۸- انتخاب بدیل ها
مرحلة اصلی در تصمیم گیری، انتخاب بدیل است. برای انتخاب بهینه پرسش های زیر مفید است:
ـ آیا برنامه، برای تطبیق با شرایط متفاوت قابلیت انعطاف دارد؟
ـ آیا برنامه، مورد پذیرش افراد اجرایی است؟
ـ برنامة انتخابی از نظر پرسنل، مکان، تجهیزات، آموزش و نظارت، به چه امکانات جدیدی نیاز خواهد داشت؟
۹- تدوین برنامه های فرعی
برنامه ریزی بدون این مرحله بندرت کامل می گردد. تقریباً همیشه برای حمایت از برنامة اصلی، به برنامه های فرعی نیاز است. برای مثال، هنگامی که یک شرکت هواپیمایی تصمیم به خرید یکسری هواپیمایی جدید می گیرد، این تصمیم گیری به یکسری برنامه ریزی فرعی نیاز دارد؛ از جمله در مورد استخدام و آموزش افراد مختلف با مهارت های گوناگون، خرید و نگهداری لوازم یدکی، ایجاد امکانات تعمیراتی، برنامه زمانبندی جدید، تامین بودجه، اخذ بیمه و ... .
۱۰- تنظیم تفصیلی توالی فعالیت ها و جدول زمانبندی
جزئیات اینکه فعالیت های برنامه ریزی شده، در کجا، توسط چه کسی و در چه زمانی باید انجام شود به طور مناسب تنظیم
می گردد؛ چگونگی و زمان بکارگیری برنامه، حیاتی است. پرسش های زیر برای تنظیم این مرحله می تواند مطرح شود:
ـ آیا برنامه، از نظر محتوا و زمانبندی نظر مجریان و پذیرش از طرف آنها را جلب کرده است؟
ـ آیا جزئیات دستور العمل ها برای پوشش دادن به برنامه، تدوین شده است؟
ـ آیا فرم ها و لوازم مورد نیاز آماده است؟
۱۱- بیان برنامه ها به کمک ارقام به وسیلة تخصیص بودجه
پس از اخذ تصمیم و تعیین برنامه ها، مرحلة تبدیل آن به عدد و رقم فرا می رسد. هر واحدی در سازمان می تواند بودجه ای مخصوص به خود داشته باشد. اگر این تخصیص بودجه خوب انجام گیرد، بودجه می تواند وسیله ای برای ترکیب هزینة برنامه های گوناگون با یکدیگر و همچنین معیار مهمی برای سنجش میزان پیشرفت در برنامه ها باشد.
۱۲- پیگیری پیشرفت کار
موفقیت برنامه با نتایج بدست آمده سنجیده می شود، بنابراین پیش بینی چگونگی پیگیری کافی، برای تعیین انطباق عملکرد با برنامه و نتایج بدست آمده با نتایج مورد انتظار، باید جزء کار برنامه ریزی باشد. ناگفته نماند که بطور معمول این امر جزء وظیفه اساسی کنترل است.
● مفهوم بودجه
واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه نیز از زبان انگلیسی اقتباس شده است. علت این امر آن است که رویة تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.
واژه بوژه که یک واژة فرانسوی قدیم است به کیف چرمی ای اطلاق می شده که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند.
در انگلستان کیف چرمی ای که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه دار وی، که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد. آن کیف «باجت» نامیده شد و بتدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات آن تغییر یافت. به عبارت دیگر، صورتحسابهای مزبور بتدریج در یک صورتحساب واحد گنجانده و تحت عنوان «باجت» در انگلیس و «بودژه» در فرانسه به کار رفت و در سایر زبانها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
قبل از انقلاب مشروطه در ایران چنین واژه ای در زبان فارسی بکار نرفته است، پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه اقتباس شد، این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران گردید.
● تعاریف بودجه
۱- جنبة سیاسی
الف) اولین قانون محاسبات عمومی ایران که در تاریخ ۲۱ صفر سال ۱۳۲۹ ه.ق (۱۲۹۰ه.ش) به تصویب رسید در ماده اول مقرر
می دارد:
"بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را سنة مالی می گویند و عبارت است از یک سال شمسی" .
ب) در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ ه.ش با تصویب مجلس شورای اسلامی:
"بودجه، لایحة پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد."
۲- جنبه های اقتصادی و مالی
الف) بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندیهای پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود.
ب) بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که به وسیلة آن یک برنامة جاری برای مدت معینی اجرا می شود.
ج) بودجه عبارت است از:
ـ یک طرح مالی که هم به عنوان شالوده ای برای پیش بینی عملیات آتی و هم برای کنترل آن عملیات به کار می رود؛
ـ یک تخمین از مخارج آتی؛
ـ یک طرح نظامدار برای بسیج امکانات و حداکثر استفاده از منابع انسانی، مادی و سایر منابع.»
۳- جنبه های برنامه ای و مدیریتی
الف) تصویر فردای سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود. این آینده نگری را برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه می نامیم.
ب) مادة اول قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور ۱۳۶۶ بودجه را برنامة مالی دولت دانسته، آن را چنین تعریف می کند:
بودجة کل کشور برنامة مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.
ج ) ماده 34 فصل چهارم اساسنامه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان :
برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حد اکثر تا 15 دی ماه هرسال برای بررسی و تصویب نهایی توسط هیئت مدیره سازمان به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا 15 بهمن ماه همان سال خانمه خواهد داد.
۴- سایر تعاریف بودجه : بودجه عبارت است از تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی
▪ اهمیت و ضرورت بودجه
اگر منابع نامحدود بودند، مسائل چه چیز، چگونه و برای که نیز به وجود نمی آمد و چون این امکان وجود داشت که مقدار بی پایانی از هر کالا تولید شود ترکیب نابخردانة نیروی کار و مواد، مشکلی ایجاد نمی شود و مهم نبود که کالاها و درآمدها چگونگی میان طبقات مختلف مردم تقسیم شوند.
اما واقعیت این است که مساله محدودیت منابع افراد، جوامع و دولتها و سازمانها همه را به خود مشغول ساخته است و بنابراین برای همة اینها که مستقیم یا غیر مستقیم از نعمت اندیشه برخوردارند، تصور بودجه حادث می شود. چه فرد که صاحب خرد است، چه جامعه و دولت که با خرد انسانها اداراه می شود، هریک می کوشند تا منابع محدود خویش را آنچنان به کار بندند که اگر حداکثر ارضا ممکن نیست حد متناسب آن تحقق یابد. پس چه برای فرد، چه جامعه و چه سازمان تصور بودجه از دنیای اندیشه به دنیای عمل وارد می شود.
آنچه فرد در ذهن خود از بودجه ترسیم می کند به میزان زیادی به سلیقة شخصی او وابسته است و از عواملی چون کیفیات روحی و گرایشهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد؛ اما جامعه که سازمان نماینده آن است نیازهایی دارد که باید آنها را به شکلی رفع کرد. سازمان رفع نیازهای جامعه را هدف خویش می داند و منابعی را که جامعه در اختیار دارد منابع خویش می شمارد. بودجة سازمان همین سنجش امکان و هدف به نحوی است که حد متناسب رضایت در جامعه حاصل شود.
سنجش امکان و هدف و بکار گرفتن منابع برای نیل به هدفهای سازمان نباید و نمی تواند تابع ذوق و خواست شخصی باشد، پس باید معیارها و ضوابطی مقرر و از فنونی پیروی شود. در اینجا برگزیدن یک نیاز و چشمپوشی از نیازی دیگر نمی تواند تابع ذوق و سلیقة شخصی باشد و در نتیجه فن بودجه نویسی و بودجه بندی مطرح می شود.
بودجه را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند. مجموع کوششهایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور استفاده حداکثر از منابعی است که معمولاً در حد کفایت وجود ندارند و در اصطلاح اقتصادی کمیابند. بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از هریک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با صرف حداقل هزینه حداکثر استفاده به عمل آمده است.
اهداف و مقاصد بودجه
۱) قضاوت در مورد توزیع عادلانة وجوه
۲) برقراری یک سیستم پاسخگویی
۳) تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت های سازمان
۴) راهنمای اجرای سیاستهای سازمان
۵) ابزاری برای کنترل واحدهای سازمان توسط مدیریت سازمان
۶ ) ابزار مدیریت مطلوب
7) یک برنامة کاری همراه با اثرات پولی
8) برنامه ریزی سازمانی
▪ سیر تکوین مفهوم و نقش بودجه
مفهوم بودجه همگام با تکامل دولتها و پیچیده تر شدن وظایف دولت تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد. مرحله اول از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۵ که در آن تاکید عمده بر روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بوده است مرحله دوم توسعه بودجه عملیاتی مرحله سوم پیوند برنامه و بودجه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی مرحله چهارم به واسطة پیچیدگی محیط سازمانها به وجود آمد و در آن استفاده از بودجه بر مبنای صفر پیدا شد.
بودجه با حوزه های زیر سروکار دارد:
۱) بودجه و مدیریت دولتی
۲) بودجه و نظام اداری
۳) بودجه و فرایند مدیریت
۴) بودجه و برنامه ریزی
۵) بودجه و برنامه ریزی اقتصادی
۶) بودجه و سیاست گذاری
۷) بودجه و سازماندهی
۸) بودجه و هماهنگی
۹) بودجه و کنترل
۱۰)بودجه و حسابداری
۱۱) بودجه و کامپیوتر
● بودجه و برنامه ریزی
شامل سه عنصر اساسی است:
الف) بررسی وضع موجود "کجا هستیم؟"
ب) طراحی وضع مطلوب "کجا می خواهیم باشیم؟"
ج) پیش بینی مسیر و چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب "چگونه می خواهیم به آنجا برسیم؟"
بودجه عمده ترین ابزار توسعه برنامه ها و سیاست های سازمان است به عبارت دیگر بودجه درخواست منابع و وجوه برای ادارة امور سازمان است لذا بودجه بندی و تخصیص منابع و امکانات مالی مورد نیاز ضامن اجرای کلیة برنامه ریزی های اقتصادی است. بدین ترتیب لازم است در هر برنامه ریزی اعم از کوتاه مدت (یک سال و کمتر)، میان مدت (یک تا سه سال) و
بلند مدت (چهار تا ده سال) به تخصیص اعتبارات لازم در زمانهای تعیین شده توجه شود.
تقسیم بندی : ۱ . متداول ۲ . برنامه ای ۳. عملیاتی
در بودجه متداول منابع درآمد و هزینه ها و مصارف برای یکسال تعیین می شود بدون اینکه ارتباط و وابستگی آنها با طرح ها و برنامه های بلند مدت اقتصادی مشخص شده باشد. در بودجه برنامه ای هدفها و سیاست های اقتصادی دولت مورد توجه است و در قالب آنها برنامه ریزی می شود و هزینه های مورد نیاز بررسی می گردد این نوع بودجه بندی برای نیل به توسعة اقتصادی کشور و سرمایه گذاری های زیر بنایی وسیلة بسیار مطلوبی است.
در بودجه عملیاتی بودجه طرحی است برای اجرای برنامه های مربوط به اهداف و مقاصد در یک دوره معین که شامل برآورد منابع مورد نیاز به همراه منابع موجود است و معمولاً با یک یا چند دوره گذشته مقایسه می شود و نیازمندی های آینده را نشان می دهد. بودجه مهم ترین ابزار مدیریت استراتژیک است که سازمان می تواند از آن برای تحقق برنامه های خود و افزایش کارایی، بهره وری و اثربخشی و مهار بحرانها استفاده کند.